Možná přijde i JXD

19 Kde to je? – od Vivy

Posted in Anketa by moznaprijdeijxd on 30 září, 2009

IMG_0887

DSC00856

DSC00858

DSC00859

DSC00867

DSC00897

P1020068

A foťák jsem nechala doma – od Vivy

Posted in Jak to vidím by moznaprijdeijxd on 29 září, 2009

IMG00424-20090926-1112

IMG00430-20090926-1114

IMG00453-20090926-1812

IMG00494-20090926-1827

IMG00498-20090926-1828

IMG00531-20090926-1839

IMG00546-20090926-1843

Obraz028

18 Kde to je? – dongio

Posted in Dongiův objektiv a jeho příspěvky by moznaprijdeijxd on 28 září, 2009

Nebude asi těžké uhodnout, kdo je na obraze. Těžší bude poznat, kde je malba umístěna.

Kdo a kde?

Kdo a kde?

Je papež Kristův náměstek? – dongio

Posted in Dongiův objektiv a jeho příspěvky by moznaprijdeijxd on 27 září, 2009

Mezi mými italskými přáteli je i jeden katolický kněz a dva řádoví bratři, františkáni.   Často jsme bavili disputacemi na téma víra, náboženství, křesťanství, kterým s chutí naslouchali i ostatní kamarádi, ať věřící nebo nevěřící. Mnohé večery a noci, trávené společně u dobrého jídla a vína, byly věnovány „diskusnímu tématu“, na které se obě strany pečlivě připravovaly. Ostatní pak sloužili jako rozhodčí. Zvláště kněz Vincenzo mi býval a je nadšeným protihráčem. Pamatuji se, že jeden z večerů byl věnován otázce, zda má papež právo zvát se náměstkem Kristovým na zemi. Tehdy jsem v diskusí díky svým argumentům zvítězil.
Bohužel nemám u sebe Bibli, abych mohl sdělená fakta opřít o citace z evangelií a dalších novozákonních textů. Také si už nevzpomínám na všechny argumenty, jimiž jsem popíral papežský nárok na titul „zástupce Boží“ či „Svatý otec“. Některé se mi však vybavují i dnes. Možná se toto téma v souvislosti s návštěvou papeže Benedikta XVI. právě  nyní hodí.
Latina používá termínu „vicarius“, což znamená „zástupce“ (z lat. „vice“ – „místo něčeho“, známé i z titulů jako vicepresident, vicekancléř apod.) Stejně jako v případě církevního hodnostáře vikáře, jedná se o osobu, která zastupuje hodnostně vyššího funkcionáře, přičemž sdílí veškeré jeho pravomoci.Titul „zástupce Krista“ (Kristův vikář) tedy naznačuje, že papež je nadán nad církví stejnou autoritou a pravomocemi, jaké má Kristus. Církev odvozuje tento nárok z Kristových slov pronesených k Petrovi: „Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále postavím království nebeské… , střež mé ovce, krm má jehňátka…“ aj. Tedy nic, čím by výslovně pověřoval Petra k plnému nástupnictví. Naopak, Kristus říká „JÁ  vystavím království nebeské“, nepověřuje tím nikoho jiného. Bible také nikde netvrdí, že je Petr nadřazen ostatním apoštolům (v evangeliích a dalších částech Nového zákona vystupují apoštolové rovnocenně a sdílejí všechny Petrovy pravomoci) anebo že je římský biskup nadřazen ostatním biskupům anebo dokonce celé církvi. Dokonce ani Petr sám nikde v Písmu (evangelia, epištoly, Skutky apoštolské) neproklamuje svou nadřazenou pozici nad ostatními apoštoly a biskupy. Nikde také netvrdí, že jeho apoštolská funkce přejde automaticky na nějakého nástupce. Za své výlučné postavení   tedy nevděčil římský biskup Kristu ani Petrovi, nýbrž císaři Konstantinovi, který se z praktických důvodů rozhodl ustanovit „ústředí“ církve v Římě.
Nikde v Písmu se rovněž nehovoří o „apoštolském nástupnictví“, tedy o tom, že správce církve bude nutně pocházet z řady nástupců sv. Petra, tj. papežů. A samozřejmě se v Novém zákoně nepíše, že by byl papež neomylný ve věcech víry. Naopak, Písmo tvrdí, že přijdou falešní učitelé a že jediným měřítkem pravdy musí být sama Bible, která jediná je neomylná (což, jak dnes již víme, také není pravda). Bible neříká, že jsou apoštolové neomylní s výjimkou toho, co sami sepsali a co je zahrnuto v Bibli. Pouze Bible může pomoci oddělit lež od pravdy. A tak v rozporu s Písmem katolická církev uvaluje klatbu na ty, kdo se příčí autoritě papeže, zatímco sv. Pavel hovoří pouze o klatbě těch, kteří učí falešným evangeliím. Důsledky  přesvědčení o neomylnosti papeže a církve známe: dogmata přidala k církevnímu učení to, co nemá naprosto žádnou oporu v Písmu (některé části mariánského kultu, uctívání svatých a jejich obrazů atd.) Pro katolíky je nejvyšší autoritou církev v čele s papežem, nikoliv Kristus s Písmem.
Církev učí, že papežský úřad je nutný pro vedení církve. Bible však říká, že Bůh daroval církvi Písmo svaté, Krista vládnoucího na nebesích a Ducha svatého, který vedl apoštoly po Ježíšově smrti a jenž je zárukou jediného pravého učení. Nikde ani slovo o náměstkovi.
V jedné z epištol, tuším že Židům, je Kristus porovnáván se starozákonním veleknězem Melchidezekem. V listu se praví, že pozemští veleknězi jsou mnozí, umírají a rodí se noví, ale skutečným, protože věčným a věčně živým veleknězem je pouze Kristus. Kristu je také jediným, kdo byl zrozen bez hříchu, jediným bez viny, jediným čistým na rozdíl od smrtelníků-hříšníků. Zatímco veleknězi jsou ustavováni lidským zákonem, Kristus byl ustanoven samotným Bohem, zatímco lidé jsou slabí a chybující, Kristus je bez chyby. Bible rovněž říká, že jediným prostředníkem mezi Bohem a člověkem je Kristus. Ježíš sice předpověděl svého „nástupce“ („…neopustím vás jako sirotky, nýbrž přijdu k vám“), ale tímto nástupcem není žádný kněz ani papež, nýbrž Duch svatý. Tvrzením, že zástupcem Krista na zemi je papež, katolická církev popírá jedinečnost a nadřazenost Ježíše Krista i Ducha svatého, ergo samotného Boha jenž tvoří s těmi dvěma trojjediný celek.

Benedikt

Benedikt

Jsem z toho taky papež – Radim Neuvirt

Posted in Aby jste se... by moznaprijdeijxd on 27 září, 2009

Nebudete tomu věřit, ale nic než víra není vlastně ani posláním našeho PAPArazziovského zájmu. Včera, zcela nečekaně, aniž o tom sám v podstatě věděl, navštívil sv. otec malebné, bolševickými urbanizátory (zejm. s. Míškem) dodrbané Teplice a posléze i osecký klášter.

Odměnu za foto zašlete prosím na mé konto, jako variabilní symbol použijte rodné číslo sv. otce, popřípadě číslo jeho průkazky HJ. Číslo konta sdělím obratem.
S pozdravem Radim Neuvirt Teplice

V pozadí se Střapečkem a Metličkou z Vyžvejklý bambule

V pozadí se Střapečkem a Metličkou z Vyžvejklý bambule

Dobře utajená inspekce

Dobře utajená inspekce

Dobré ráno 5 – dongio

Posted in Dongiův objektiv a jeho příspěvky by moznaprijdeijxd on 26 září, 2009

Tajemná Neapol V

Alchymisté, templáři a pekelníci

Je pozdní večer 18. března 1314 a ve vodách Seiny se odrážejí poslední záblesky hranice, na níž uhořel velmistr řádu Templářů Jacques de Molay. V předtuše hrozby ještě před svým zatčením vybudoval tajnou organizaci, která měla pomoci přežít zbytku rozprášeného vojska rytířů Šalamounova chrámu v Jeruzalému. Vznikly čtyři metropolitní lóže – v Edinburghu lóže západní, v Paříži lóže jižní, ve Stockholmu lóže severní a v Neapoli lóže východní. Neapolská lóže měla – díky své mystické tradici – za úkol uchovat a chránit esoterické učení a znalosti i rozvíjet vztahy s dalekým Orientem. Neapol se tak stala centrem alchymistického bádání, mostem mezi západní a východní civilizací a kulturou, uchovávajíc nejdůležitější poznatky arabské vědy i dědictví antického západu, jež posléze vykvetly v éru nazvanou renesance a humanismus.

Toto plodné období, v němž se zrodila skvostná umělecká díla a v němž se rodila i moderní věda, je v Neapoli zastoupeno zejména osobností Giambattisty Della Porte, filozofa, spisovatele, dramatika, zakladatele Akademie tajných věd a badatele v oboru “přírodní magie“, astrologie, chemie a fyziky, autora slavných děl věnovaných kryptologii, chiromantice a studiu fyziognomie. Přestože stanul v závěru svého života před inkvizičním tribunálem a zachránil si život jen tím, že se vzdal veškerých bádání, podařilo se mu vytvořit klima, které do města přitahovalo další učence, vědce a mudrce. Atmosféra ale zrála již dlouho, a to v celé Evropě i na Východě. Ve 14. století se alchymia stala fenoménem, jenž nabyl obrovských rozměrů po celém tehdy známém světě. A všude probíhají stejné pokusy, jak docílit transmutace kovů, jak vyrobit nejrůznější elixíry a především jak získat „kámen mudrců“, díky němuž lze vyrobit umělé zlato a který měl mít nejen zcela výjimečné léčebné vlastnosti, ale dokázal i prodloužit lidský život. To vše nejen s použitím „vědeckých“ přístupů, ale i za pomoci magie, čar a kouzel, metafyziky, démonologie, kabaly a dalších. Navzdory tomu lze alchymisty považovat za zakladatele moderní vědy, neboť jako první začali používat experimentální metody pokusů, pozorování a systematizace poznatků a jako prvním se jim podařilo izolovat řadu prvků a vyrobit řadu sloučenin.

Prostředí alchymistických a okultních věd přitahovalo do Neapole další a další zájemce. K nejznámějším z nich patřili Giovanbattista Basile, filosof-mág Tomasso Campanella a Giordano Bruno, jenž se nedaleko Neapole narodil a v Neapoli delší dobu žil. Touha po vědění přivedla Bruna do dominikánského řádu, ale již záhy se „povolené“ vědecké doktríně začal zpěčovat. Vedle Aristotela objevil i kabalu, magii a především spisy Herma Trismegista, folianty plné mystických vyobrazení a alchymistických pouček, ve kterých bylo Slunce považováno za Boha a zbytek světa byl živým a neustále se proměňujícím organismem. Na základě těchto zdrojů si vytvořil Bruno vlastní, řekněme pohanské náboženství, založené na novoplatónském mysticismu a egyptském panteismu, které se mu také stalo osudným (a které také osobně vyložil císaři Rudolfu II. na pražském dvoře). Campanella a Bruno byli také poslední velké postavy neapolské renesance, kterou vystřídalo temné, težké a bigotní baroko. V něm se již esoterickým naukám a mystickým vědám tolik nedařilo.

V mnoha palácích neapolské šlechty se vyskytovaly skvěle vybavené alchymistické laboratoře a dílny. Pověst vypráví, že v paláci Lidi nedaleko piazza Bellini vedl tuto laboratoř sám ďábel se svými pomocníky a v pecích tam hořel pekelný oheň. Dodnes lze prý spatřit stěny začouzené černým koptem, který se nedá vyčistit ani zabílit. Těžké saze totiž pocházejí ze samotného pekla. Podle jiné pověsti se jedna z utajených laboratoří nacházela i v neapolském podzemí. Alchymista, který zde prováděl své pokusy s kamenem mudrců a nejrůznějšími kouzelnými nápoji. Sám je na sobě zkoušel a po požití jednoho z nich zešílel. Bloudil v podzemních chodbách, dokud vysílením a hlady nezemřel. Jeho tělo bylo objeveno až po mnoha měsících a ve tváři měl prý vepsaný výraz nevyslovitelné hrůzy.

Alchymistické pokusy však byly podporovány i samotnými vládci Neapole, místodržiteli španělských králů. Jedna z takových dílen působila v samotném sídle vícekrále, na hradě Castel d´Ovo, rozkládajícím se na na ostrohu vybíhajícím do moře. Podle dochovaných záznamů se zde konaly velice praktické výzkumy – úkolem byla výroba střelného prachu a dalších třaskavin.

Renesanční Neapol však znamená nejen okultismus a kabalu, ale i vrcholná umělecká díla té doby anebo díla, pocházející z antických nálezů. Jistou dobu zde pobýval malíř Caravaggio. Utekl sem poté, co zabil v souboji malíře Tommasoniho. Jeho díla můžeme vidět na oltářích několika neapolských kostelů. Odtud se vydal na Maltu, kde se stal rytířem řádu Johanitů.

Ctěnému čtenáři předkládáme jako doklad uměleckého významu Neapole kolekci antických a renesančních… zadnic.

1

2

3

4

5


17 Kde to je? – Vladimír Ondys

Posted in Anketa by moznaprijdeijxd on 24 září, 2009

Dostal jsem fotku od lista, kterej tam žil a seznámil se se mnou prostřednictvím mejch webovejch stránek

Dostal jsem fotku od lista, kterej tam žil a seznámil se se mnou prostřednictvím mejch webovejch stránek.

Tudy teče Botič: pro Mimozu – od Vivy

Posted in Jak to vidím by moznaprijdeijxd on 24 září, 2009

200720096013

IMG00306-20090720-2033

Obraz002

Obraz003

Obraz009

Obraz010

16 Kde to je? – dongio

Posted in Dongiův objektiv a jeho příspěvky by moznaprijdeijxd on 23 září, 2009
Milenci

Milenci

Fotografie byl pořízena před lety při ranní procházce městem. Přes intimnost chvíle jsem neodolal a zmáčkl spoušť. Ti dva byli zřejmě v noci opilí, a to nejen láskou, a usnuli v trávě znaveni milováním. O místě činu napoví „indýcije“:

V  jedno tělo spletla se dvě těla

na OSTROVĚ prostřed ruchu

kolemjdoucí ŘEKA polaskat je chtěla

KLAPOT KOLA doléhal jim k uchu.

Propleteno maso, propleteny kosti

přísní SVATÍ hledí  z výšky

nedaleko domu zvědavého KOSTI

na spleť údů s dvěma bříšky.

Kdysi POLE s BARVÍŘSKÝMI sudy

milence zve zeleň, stín

mnohý MUDRC procházel se tudy

dnes tu leží nahý dívčí klín.

Autorské čtení Jezeří Abraumen 2009 – Patrik Linhart

Posted in Dobré ráno by moznaprijdeijxd on 22 září, 2009

Jezeří 09

Jezeří 09

Milá děvčátka a milí chlapci! Milé dominy a milí nadsamci!

Zveme vás co zkušené a více méně neustále končící básníky a prozajíčky na autorské čtení na zámek Jezeří vypínající se v

přiměřené nadmořské výšce v Krušných horách nad planinou zvanou Armaggedon, takto bývalým Dolem Československé armády. Vše pořádá zkušené duo Linhart (politruk) a Marks (kvartýrmachr).

Básnické moiré a soiré se koná první víkend v příštím měsíci – 3. a 4. října.

Bude to FACEBOOK REALITY SHOW!!!

Před večerním čtením možno opéci vuřty, hansvuřty, bockwursty či podobné jídlo. Zámek je ve skvělém stavu, pročež si vezměte spacáky, alkohol a tzv. jídlo včetně oněch extravuřtů. V odpoledních hodinách si můžeme prohlédnout zdejší vyhlášené

arboretum, kde se mimo jiné tyčí LYROVNÍK TULIPOVITÝ slovy páně Poea: Jeden z nejkrásnějších amerických lesních velikánů?

Program upravíme podle účasti a přání účastníků. Rovněž však v závislosti na sesuvu zeminy z lehce poddolovaného zámku, odkud je mimochodem řečeno NEZAPOMENUTELNÝ výhled.

Potvrďte prosím svoji účast a napište, jakým způsobem se dopravíte? IDEÁLNĚ SI NAPLÁNUJTE CESTU TAK, ABYCHOM SE V SOBOTU KOLEM 12.00 SEŠLI V HORNÍM JIŘETÍNĚ (jest to milá vesnice s muzeem II. světové války, hospodou, obchody a těžbou uhlí).

Netřeba se bát, žádné vstupné vybírat nebudeme! Dopravu na zámek? affaira? Prasákovi na Komáří Vížce? patrně nehrozí!

Těšíme se na Vás, děvčátka a chlapci!

Patrik Linhart a Luděk Marks